Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Du er her: 

Nu går ombygningen af Sct. Nicolai Kirke i gang

Arkitekt Anders Glavind Jensen gennemgår planerne med kirkeværge Svend Simonsen, koordinator Mette Holm Pedersen og de håndværkere, der har vundet licitationen

Ombygningen og renoveringen af kirken forventes at vare mindst 14 måneder

Det omfattende arbejde med at ombygge og renovere Sct. Nicolai Kirke går nu i gang.

På et indledende møde i kirken mandag for de håndværkere, som havde vundet licitationen, gennemgik arkitekt Anders Glavind Jensen fra arkitektfirmaet EplusN de første forestående opgaver. For borgerne i Vejle bliver det mest synlige etableringen af byggepladsen på området foran og omkring kirken. Hele ombygningen drejer sig om det indvendige i kirken.

Menighedsrådsformand Christian Møller ønskede håndværksvirksomhederne tillykke med opgaven, og fortsatte: - Vi forventer et helt igennem første klasses arbejde, så ikke alene den nuværende menighed, men også kommende brugere af kirken, hvad enten det er de mange turister eller byens borgere, må finde kirken som et højtideligt og smukt rum, fuldt værdig til at fylde den rolle, den er skabt til, samt at lokaliteterne må være en god og funktionel arbejdsplads for vore ansatte!

Den indbudte licitation betød, at snedkerentreprisen blev vundet af Raunstrup Tømrer A/S, Vejle, murer- og kloak af Palle Jensen, V. Åby, VVS af AC A/S, Vejle, El af AC A/S, Vejle, og maler-entreprisen af Malermestrene Mørk ApS, Vejle.

For at styrke Sct. Nicolai Kirke som et aktivt centrum for sognets liv, bliver der i forbindelse med den kommende istandsættelse indrettet en række nye rum og funktioner. Pulpituret udvides i hele kirkens bredde og alteret fremrykkes så der kan blive et nyt møderum i korets østende. Tårnets sidebygninger ombygges, så der kan etableres en bedre trappe, nyt anretterkøkken og flere toiletter.
I kirken udføres en generel indvendig istandsættelse, hvor alle indvendige vægge nykalkes, revner i mure og hvælv udbedres og inventar istandsættes.
Man kan komme op til tårnets rum ad en ny trætrappe indpasset i tårnets søndre sidebygning. Sammen med trappen indrettes i nedre niveau et handicapvenligt toilet med pusleplads og et depot samt på det øvre niveau et personaletoilet.
Nye kontorer, herunder et præstekontor, og sognefaciliteter flettes ind i kirkens rum, så de sammen udgør et integreret hele, som skaber nærhed mellem kirkens ansatte, menigheden, byens borgere og besøgende.
Det er et mål at opnå en fleksibel indretning med flest mulig gode anvendelige rum og birum for at fremtidssikre kirken. I kirkerummet fastholdes midterskibet med løse stole, så kirkerummet også fortsat kan være fleksibelt i sin indretning.
Bag alteret etableres et nyt sakristi bestående af muret teglstensvæg, der gør rummet anvendeligt til mindre forsamlinger
Et af problemerne i kirken i dag er de dårlige adgangsforhold for kørestolsbrugere og dårligt gående. Ligesom der laves ny trappe og rampe ved indgangen, indarbejdes også en rampe i gulvet ved koret. Det giver god tilgængelighed i forbindelse med gudstjenester og altergang samt ved arrangementer i det nye møderum bag alteret.
Kirkerummet har i dag en ujævn varmefordeling. Der etableres derfor et nyt varmeanlæg i kirken og tårnet.
I koret udskiftes eksisterende mosaikvinduer til klart glas, så korets dagslysforhold forbedres. I hele kirken suppleres de gamle lysekroner med nye belysninger i messing; nye lysekroner samt lofts- og vægmonterede lamper.
Pulpituret var oprindeligt udformet som et traditionelt pulpitur i kirkerummets bredde. Dette genetableres, og pladsen udnyttes til to nye rum under pulpituret. Der etableres dåbsvente- og fleksibel møderum under pulpituret. Glaspartierne udføres med let afskærmning foran.
Implementeringen af nye funktioner sker ved så få og nænsomme indgreb som muligt af hensyn til kirkens kulturhistoriske værdier og med afsæt i tidligere historiske bygningsdele. Indgrebene i kirkerummet udføres så vidt muligt efter reversibilitetsprincippet, så nye bygningsdele igen kan fjernes uden originalsubstansen tager skade.
Byggeperioden forventes af strække sig til 1. december 2019 og den samlede pris forventes at beløbe sig til 19,5 mio kroner.
I ombygningsperioden har sognet lejet sig ind i lokaler i Sct. Maria, Blegbanken 3 A, hvor gudstjenester og øvrige sogneaktiviteter holdes.

Del dette: