Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Arkitekternes beskrivelse af projektet

Diagram 01

Hovedgrebet består dels i at udnytte eksisterende rum i kirkens tårn og sidebygninger, dels ved at udvide pulpituret i hele kirkens bredde og endelig ved at fremrykke alteret og dermed skabe et afgrænset rum i korets østende.

Sognegårds-faciliteter flettes ind i kirkens rum og vil da sammen udgøre et integreret hele, som skaber nærhed mellem kirkens ansatte, menigheden, byens borgere og besøgende, hvormed livet i kirken styrkes.

Implementeringen af nye funktioner sker ved så få og nænsomme indgreb som muligt af hensyn til kirkens kulturhistoriske værdier og med afsæt i tidligere historiske bygningsdele. Indgrebene i kirkerummet udføres så vidt muligt efter reversibilitetsprincippet, så nye bygningsdele igen kan fjernes uden originalsubstansen tager skade.

ISTANDSÆTTELSEN

For at styrke Sct. Nicolai Kirke som et aktivt centrum for sognets liv, bliver der i forbindelse med den kommende istandsættelse indrettet en række nye rum og funktioner.

Pulpituret udvides i hele kirkens bredde og alteret fremrykkes så der kan blive et nyt møderum i korets østende. Tårnets sidebygninger ombygges, så der kan etableres en bedre trappe, nyt anretterkøkken og flere toiletter.

I kirken udføres en generel indvendig istandsættelse, hvor alle indvendige vægge nykalkes, revner i mure og hvælv udbedres og inventar istandsættes.

Diagram 01 viser, hvordan nye kontorer, herunder præstekontor, og sogne-faciliteter flettes ind i kirkens rum, så de sammen udgør et integreret hele, som skaber nærhed mellem kirkens ansatte, menigheden, byens borgere og besøgende.

Det er et mål at opnå en fleksibel indretning med flest mulig gode anvendelige rum og birum for at fremtidssikre kirken. I kirkerummet fastholdes midterskibet med løse stole, så kirkerummet også fortsat kan være fleksibelt i sin indretning.

GENETABLERET PULPITUR

Pulpituret var oprindeligt udformet som et traditionelt pulpitur i kirkerummets bredde. Dette genetableres, og pladsen udnyttes til to nye rum under pulpituret.

De nye pulpiturdæk etableres som en let konstruktion 
i træ i lighed med det eksisterende dæk og rummene opdeles med glasvægge. Foran glasset monteres rammer af mat bruneret messing med udfyldning af kunstnerisk vævede tekstiler.

TÅRNETS RUM

Man kan komme op til tårnets rum ad en ny trætrappe indpasset i tårnets søndre sidebygning. Sammen med trappen indrettes i nedre niveau et handicapvenligt toilet med pusleplads og et depot samt på det øvre niveau et personaletoilet.

I tårnets nordre sidebygning indrettes der anretterkøkken og toilet i kirkens niveau og kontor på det øvre niveau.

Orglet bevares på det eksisterende pulpitur i kirkens midterskib. Under buen bag orglet laves der plads til en ny orgelkasse, så orglet senere kan udvides.

To trapper på begge sider af orgelet leder ned på pulpituret. Der etableres en ny glasvæg i midterrummet bag orglet, så kontorer i tårn og sidebygninger ikke generes af orgelspil.

Der etableres dåbsvente- og fleksibel møderum under pulpituret. Glaspartierne udføres med let afskærmning foran.

NYINDRETNING AF KOR

Alteret fremrykkes så der skabes et rum til arrangementer og møder bag alteret. Døbefonten placeres i skibet foran koret forskudt for midtergangen. Afstanden mellem menighed og præst bliver fremover mindre og det bliver nemmere at se de kirkelige handlinger.

Bag alteret etableres et nyt sakristi bestående af muret teglstensvæg, der gør rummet anvendeligt til mindre forsamlinger

Koret bliver indrettet med nyt alterbord og knæfald samt en tilpasset opgang til prædikestolen. De farvede mosaikvinduer fra år 1900 istandsættes med klart glas som kirkens øvrige vinduer. Mosaikruderne bruges som udsmykning andet sted i kirken.

Den nuværende altertavle, som er fra 1791 og udført af Jens Hiernøe, planlægges placeret i søndre korsarm og erstattet med et nyt alterparti udformet af en nutidig kunstner.

TILGÆNGELIGHED OG KOMFORT

Et af problemerne i kirken i dag er de dårlige adgangsforhold for kørestolsbrugere og dårligt gående.

Ligesom der laves ny trappe og rampe ved indgangen, indarbejdes også en rampe i gulvet ved koret. Det giver god tilgængelighed i forbindelse med gudtjenester og altergang samt ved arrangementer i det nye møderum bag alteret.

Kirkerummet har i dag en ujævn varmefordeling. Der etableres derfor et nyt varmeanlæg i kirken og tårnet.

De eksisterende blyindfattede kirkevinduer forsynes med forsatsvinduer for at holde på varmen. I koret udskiftes eksisterende mosaikvinduer til klart glas, så korets dagslysforhold forbedres.

I hele kirken suppleres de gamle lysekroner med nye belysninger i messing; nye lysekroner samt lofts- og vægmonterede lamper.